ขออนุมัติประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอนุบาลลูกนกแก้ว-มาคอว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอนุบาลลูกนกแก้ว-มาคอว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๕๐๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) นั้นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
TOR click
ร่างประกาศเชิญชวน click
ร่างเอกสารประกวดราคา click