ขออนุมัติประกาศร่าง (TOR) งานซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๑ กล้วยน้ำว้า         จำนวน ๒ รายการ       
๒. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๒ ผักสดและผลไม้สด   จำนวน ๒๔ รายการ
๓. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์           จำนวน ๙ รายการ       
                      ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
๔. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง,        จำนวน ๒๙ รายการ     
                      วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป
๕. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๕ หญ้าสด          จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๕๑,๓๕๘.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศ click
ร่างเอกสารประกวดราคา click
คุณลักษณะ click