สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างงขอบเขตของงาน (TOR) click
ร่างประกาศเชิญชวน click
ร่างเอกสารประกวดราคา click