สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     สวนสัตว์สงขลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                    1. อาหารสัตว์ ประเภทที่ 1 กล้วยน้ำว้า                จำนวน 2 รายการ       
                    2. อาหารสัตว์ ประเภทที่ 2 ผักสดและผลไม้สด   จำนวน 24 รายการ
                    3. อาหารสัตว์ ประเภทที่ 3 เนื้อสัตว์                     จำนวน 9 รายการ       
                                                              ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
                    4. อาหารสัตว์ ประเภทที่ 4 อาหารแห้ง,                จำนวน 28 รายการ     
                                                              วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป
                    5. อาหารสัตว์ ประเภทที่ 5 หญ้าสด                       จำนวน 2 รายการ
     ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,384,102.00 บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่าง TOR click
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา click