สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๔๓,๙๐๖.๕๖ บาท (สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบหกสตางค์) โดยมีร่างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้ใดสนใจหรือมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 

                        สถานที่ติดต่อ สวนสัตว์สงขลา

                        ๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบเขารูปช้าง

                        อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

                        โทรศัพท์ ๐ ๗๔๕๙ ๘๘๔๐

                        E-mail : songkhla@zoothailand.org

            หมายเหตุ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วยเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน click
ร่างเอกสารประกวดราคา click