สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสล็อต หมีขอ และนาก สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                        สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสล็อต หมีขอ และนาก ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๒๒,๘๙๑.๗๙ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์ ทั้งนี้ สวนสัตว์สงขลา ได้ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้ใดสนใจหรือมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
                        สถานที่ติดต่อ สวนสัตว์สงขลา
                        ๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบเขารูปช้าง
                        อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
                        โทรศัพท์ ๐ ๗๔๕๙ ๘๘๓๘
                        E-mail : songkhla@zoothailand.org
หมายเหตุ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน TOR click
ร่างเอกสารประกวดราคา click
ร่างประกาศเชิญชวน click
งวดงาน click
รายละเอียดขอบเขตของงาน click