สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 35,800,000.00 บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 35,861,428.60 บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์)
        ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบขัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันก่อนเสนอราคา


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click