ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๖๘,๙๕๕.๐๐ บาท (เก้าล้านหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๑ กล้วย จำนวน      ๓ รายการ
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๒ ผักสดและผลไม้ จำนวน    ๒๓ รายการ
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จำนวน    ๑๐ รายการ
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๔ อาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน    ๒๙ รายการ
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๕ พืชอาหารสัตว์ จำนวน      ๒ รายการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน     ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น..
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.zoothailand.org , www.zoothailand.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๕๙๘๘๓๘, ๐๗๔๕๙๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click
ขอบเขตของงาน click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ click