สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 2,461,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น2,461,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
      ผู้สนใจสามารถโหลดเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึงวันก่อนเสนอราคา
          


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click