ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล แบบหิ้วถือ ๖ หัวตรวจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล แบบหิ้วถือ ๖ หัวตรวจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด
ชนิดดิจิตอล แบบหิ้วถือ ๖ หัวตรวจ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://songkhla.zoothailand.org/ และเข้าดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๖๒๔๘๒ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : songkhla@zoothailand.orgเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click
คุณลักษณะเฉพาะ click