ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษา Class IV (MLS Laser Therapy : Mphi Vet orange) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา  มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษา Class IV (MLS Laser Therapy : Mphi Vet orange) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษา Class IV จำนวน ๑ ชุด
(MLS Laser Therapy : Mphi Vet orange)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://songkhla.zoothailand.org/ และเข้า     ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๔๖๑๓๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : songkhla@zoothailand.orgเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click
คุณลักษณะเฉพาะ click