สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงสล็อต หมีขอ และนาก สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสล็อต หมีขอ และนาก สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 15,522,891.79 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) นั้น 

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา   

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.zoothailand.org, www.zoothailand.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074598840 ในวันและเวลาราชการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา 03/2566 click