ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  •        สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๔๐,๒๗๗.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๑ กล้วย     จำนวน      ๓ รายการ
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๒ ผักสดและผลไม้      จำนวน    ๒๓ รายการ
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์      จำนวน    ๑๑ รายการ
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๔ อาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์      จำนวน    ๒๙ รายการ
อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๕ พืชอาหารสัตว์      จำนวน      ๒ รายการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น..
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.zoothailand.org , www.zoothailand.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๕๙๘๘๓๘, ๐๗๔๕๙๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 04/2566 click
ราคากลาง click
ราคากลาง click
ร่างขอบเขตของาน (TOR) click