ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

     องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนจัดหาผู้นำดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมช้างคืนถิ่น ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี โดยมีข้อกำหนดตามขอบเขตข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR) และเงื่อนไขการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูราย ละเอียดได้ที่ทาง www.zoothailand.org และหมายเลขโทรศัพท์ 02-1634955 ต่อ 1038 ในวันเวลาราชการเท่านั้น   
     กำหนดสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 น. ที่อาคารสำนักงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์   
     กำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 11:00 น. ณสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสำนักงานและทรัพย์สินฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์และกำหนดเปิดซองข้อเสนอผลตอบแทนในวันเดียวกันเวลา 11:30 น. เป็นต้นไป


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click