สวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์ ภายในสวนาสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี ปี

     ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ที่จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดําเนินกิจการจําหน่ายอาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี โดยมีข้อแนะนําตามข้อกําหนดและเงื่อนไข (TOR)

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการเพื่อดําเนินกิจการจําหน่ายอาหารสัตว์ ภายในสวน สัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี ได้ที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายอํานวยการสวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ดู รายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.Songkhla.zoothailand.org และเว็ปไซด์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย www.zoothailand.org หรือ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๔ - ๕๙๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ

      กําหนดดูสถานที่และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง ประชุมนกเงือก อาคารสํานักงาน ฝ่ายอํานวยการ สวนสัตว์สงขลา เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.

     กําหนดยื่นเสนอหลักฐานและเสนอผลตอบแทนในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องงานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายอํานวยการ สวนสัตว์สงขลา และกําหนดเปิดซอง พิจารณาผลใบเสนอตอบแทน ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประมูลราคา click
ข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) click