สวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการดําเนินกิจการรถบริการนําชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี

     ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ที่จัดหาผู้ประกอบการดําเนินกิจการรถบริการนําชม ภายใน สวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข้อแนะนําตามข้อกําหนดและเงื่อนไข (TOR)

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการดําเนินกิจการรถบริการนําชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี ได้ที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายอํานวยการ สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ดูรายละเอียดได้ที่เว็ป ไซต์ www.Songkhla.zoothailand.org และเว็ปไซด์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยwww.zoothailand.org หรือ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๔ - ๕๙๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ

     กําหนดดูสถานที่และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง ประชุมนกเงือก อาคารสํานักงาน ฝ่ายอํานวยการ สวนสัตว์สงขลา เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.

     กําหนดยื่นเสนอหลักฐานและเสนอผลตอบแทนในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องงานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายอํานวยการ สวนสัตว์สงขลา และกําหนดเปิดซอง พิจารณาใบเสนอผลตอบแทน ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไปเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประมูลราคา click
ข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) click