สวนสัตว์สงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่สวนสัตวสงขลา ไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
เนื่องจาก คณะกรรมการสํารวจอาหารสัตวเพื่อกําหนดราคากลาง ไดทบทวนราคากลางของอาหารสัตวภายในสวนสัตวประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ทําใหไมสามารถประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตวภายในสวนสัตวสงขลา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ได สวนสัตวสงขลา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน click