สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานต่อเนื่อง)

      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
      สวนสัตว์สงขลา ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานต่อเนื่อง) แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง click