สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีจ้างต่อเนื่อง)

      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
 

      สวนสัตว์สงขลา ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจ้างต่อเนื่อง) แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง click