สวนสัตว์สงขลา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๑ ถึงประเภทที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๑ - ประเภทที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา click