สวนสัตว์สงขลา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๑  สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา click