สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สัญญาเลขที่ ๐๗/๒๕๖๑  สัญญาจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา click