สวนสัตว์สงขลา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สัญญาเลขที่ ๐๙/๒๕๖๑  สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา click