สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สัญญาจ้างทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา 

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาจ้าง click