ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

      ด้วย สวนสัตว์สงขลา จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๒ รายการ คือ
      ๑. รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นก-๗๕๘๘ สงขลา ราคากลาง ๗,๐๐๐ บาท า(เจ็ดพันบาทถ้วน)
      ๒. รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๖๘ สงขลา ราคากลาง ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
      ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ต้องเข้าดูครุภัรฑ์ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
      กำหนดการยื่นซองเสนอราคา ณ ห้องประชุมสำนักงานสวนสัตว์สงขลา ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และเปิดซองในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๕ น. เป็นต้นไป
      ผู้สนใจประมูลราคา ติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ  สวนสัตว์สงขลา ที่อยู่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๙๘๘๔๐ 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์สงขลา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดฯ click