ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน (ทางเดินยกระดับชมธรรมชาติสัตว์ป่า Sky Walk ภายในสวนสัตว์สงขลา)

      ด้วยสวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น จึงขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลด้วยวาจา โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

       ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด

      สิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอนทางเดินยกระดับชมธรรมชาติสัตว์ป่า Sky Walk ภายในสวนสัตว์สงขลา (โครงสร้าง คสล.โครงเหล็ก) จํานวน ๑ รายการ ดังรูปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งอยู่ที่ สวนสัตว์สงขลา ๑๘๙  หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

      ผู้สนใจเข้าประมูลราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและสินทรัพย์ สวนสัตว์สงขลา ๑๘๙ ม.๕ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๙๘๘๓๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.zoothailand.org และ www.zoothailand.orgเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์สงขลา click
เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด เลขที่ 02/2566 click
กำหนดการ click
ภาพรายละเอียดงานขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน click