โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

สวนสัตว์สงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในด้านทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปปัจจุบันสวนสัตว์สงขลามี โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยกำหนดนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ด้วยโอกาสในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นประเภท 1 วัน ไป – กลับ และประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ซึ่งสวนสัตว์สงขลาจัดวิทยากรทำกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ และอาหารในระหว่างร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา ก็สามารถส่งหนังสือถึง ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา โรงเรียนของท่าน ก็จะได้รับส่วนลดค่าผ่านประตู และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางสวนสัตว์สงขลาได้เช่นกันเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดรายละเอียด "โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา" click