นโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย “โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

ประกาศสวนสัตว์สงขลา

เรื่อง  นโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย "โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

...................................................................................................

                   ตามที่  สวนสัตว์สงขลาได้เข้าร่วม  "โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  ผลักดันให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชน  ตลอดจนเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอาคารให้มีประสิทธิภาพ  นั้น  สวนสัตว์สงขลา  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  จึงกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย  ดังนี้ 

๑.ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียจากส่วนจัดแสดงสัตว์ก่อนนำกลับมาใช้

     ภายในสวนสัตว์สงขลา

๒.ให้บุคลากรในพื้นที่ส่วนจัดแสดงที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมการบำบัด

น้ำเสีย

๓.สนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการลดของเสีย การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล

     การบำบัดและการทิ้ง

๕.ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวง

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

(นายเฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา