สวนสัตว์สงขลา ขอแสดงมุทิตาจิต แด่บุคคลากรของสวนสัตว์สงขลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

"เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน การเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง”
สวนสัตว์สงขลา ขอแสดงมุทิตาจิต แด่บุคคลากรของสวนสัตว์สงขลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่านได้แก่
1.คุณเชษฐา สุริยันยงค์ นักบริหาร 6 รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศึกษา
2.คุณสรรเสริญธ์ สิริสุทธิ์ พนักงานภูมิทัศน์และพืชสวน 3
3.คุณกริสนา ชนะกิจ ลูกจ้างชั่วคราว
มาถึงวันนี้ ที่คุณได้พิสูจน์ให้ทุกคนประจักษ์ และขอคุณความดีที่ท่านทั้ง 3 สั่งสมมา เกื้อหนุนให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีช่วงเวลาที่มีแต่ความสุขต่อจากนี้และตลอดไป