Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/zoothailand/ewt/songkhla_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/songkhla_th/job_detail.php on line 8

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/zoothailand/ewt/songkhla_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/songkhla_th/job_detail.php on line 8
สวนสัตว์สงขลา

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 05/07/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครงานบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย (3-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ด้วยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  ในเลขที่ตำแหน่ง  ๕๑๓  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ๓ (๓-๖)  จำนวน  ๑  อัตรา  ปฏิบัติงานประจำ  ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  เลขที่ ๒๓๕ หมู่ ๗ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย  ๓ (๓-๖)  เลขที่ตำแหน่ง ๕๑๓  งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑  เพศชายหรือหญิง  มีสัญชาติไทย  (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย)

๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๓๕ ปี  บริบูรณ์  ในวันรับสมัคร

๒.๓  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

(๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๒)  วัณโรคในระยะอันตราย

(๓)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง

๒.๔  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน

๒.๕  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๖  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ยกเว้นชาวต่างประเทศหรือบุคคลซึ่งองค์การมีความจำเป็นต้องจ้างเป็นกรณีพิเศษ

๒.๗  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำรวมทั้งข้าราชการการเมือง  ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรมหรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเขต  หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

๒.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๙  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับขององค์การหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยต้องลาออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือถูกพักงาน

๒.๑๓  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน

           ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางอาชีวอนามัย  หรือสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับสมัคร  หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพระดับหัวหน้างาน

๓.๒  มีความรู้ความเข้าใจระบบงาน

๓.๓  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดสร้างสรรค์

๓.๔  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

. กำหนดการรับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว งานบริหารงานบุคคล หรือผ่านเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย www.zoothailand.org /ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่  ๕-๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๖  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล  ฝ่ายอำนวยการ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ทางโทรศัพท์
๐๓๘ ๓๑๘๔๔๔ ต่อ ๑๒๐ หรือหมายเลข ๐๘๗ ๑๔๕ ๕๕๙๗  โดยผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน  ดังนี้

๔.๑  สำเนาวุฒิการศึกษา

๔.๒  สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา

๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๔.๔  ใบรับรองแพทย์การตรวจสารเสพติดภายในร่างกาย (ออกไม่เกิน ๑ เดือนจนถึงวันสมัคร)

๔.๕  หลักฐานแสดงผลการผ่านเกณฑ์ทหาร กรณีเพศชาย

๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว ไม่เกิน ๖ เดือน  (ไฟร์แนบสมัครออนไลน์ไม่เกิน ๕ mb)

๔.๗  หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน  หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  เช่น  ใบผ่านการอบรม  ใบประกาศนียบัตร

๔.๘  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่  ชื่อ - สกุลในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน)

๕. การประกาศรายชื่อ วันและเวลาการสอบคัดเลือก

๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัคร  ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๖

๕.๒ การสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

๕.๒.๑  สอบข้อเขียน

-  ความรู้ทั่วไปและภาษาอังกฤษ

-  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

๕.๒.๒  การสอบสัมภาษณ์

๕.๓  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันจันทร์ที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๖

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  และประกาศผลการสอบคัดเลือก  ผ่านทางเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย www.zoothailand.org /ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศผลการสอบคัดเลือก

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

๖.๑  การสอบความรู้ทั่วไป    (คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

๖.๒  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง  จำนวน  ๔๐  คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง  ตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำหนด

๖.๓  การสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน)  ประกอบไปด้วย ๕ หัวข้อ ดังนี้

๑)  ประสบการณ์

๒)  ความรู้  ความสามารถ  เข้าใจในงาน

๓)  บุคลิกภาพ  ทัศนคติต่อองค์กร

๔)  ปฏิภาณไหวพริบ  การแก้ไขปัญหา

๕)  คุณธรรมจริยธรรม

๗. เกณฑ์การตัดสิน

                   กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์  โดยต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖๕ คะแนน  จึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

                    ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลฯ  จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้  โปรดได้อย่าหลงเชื่อ  และโปรดแจ้งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย  หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ทราบด้วย

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๖

ดาวโหลดเอกสาร: ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง จป

เอกสาร :