Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/zoothailand/ewt/songkhla_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/songkhla_th/job_detail.php on line 8

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/zoothailand/ewt/songkhla_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/songkhla_th/job_detail.php on line 8
สวนสัตว์สงขลา

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/08/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สบท.)
-  สังกัด : สำนักบริหารทุนมนุษย์
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   2. มีความรู้ ทักษะในการ อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงานได้

                   3. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ หรือ ทางด้านการบัญชี การเงิน หรือมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   4. มีความสามารถในการในการใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

 การรับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน เท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2163 4955 ต่อ 1063 โดยผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน ดังนี้

                   1. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบสุทธิ

                   2. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา

                   3. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   4. ถ้าเพศชายต้องมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร

                   5. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ต้องตรวจสารเสพติดภายในร่างกายด้วย (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันที่สมัคร)

                   6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 นิ้ว

                           (ไฟล์แนบสมัครออนไลน์ไม่เกิน 5 mb)

                    7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

                           (ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน)

วันและเวลาการสอบคัดเลือก

                   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 4 กันยายน 2566 สำหรับกำหนดการวันสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย www.zoothailand.org

หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือก

                   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือก ดังนี้

                   1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับองค์กร และภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คะแนน

                   2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 40 คะแนน

                   3.  สอบสัมภาษณ์ จำนวน 30 คะแนน

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด