ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

15/06/2022 0010/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  ตำแหน่ง : 1480 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4(4-6)
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์อัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
- มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 09.00 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
1ตำแหน่ง
14/06/2022 0072/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ 9)
-  ตำแหน่ง : 181 - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ 9)สังกัด : สำนักพัฒนาธุรกิจสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
14/06/2022 0071/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : 19 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
14/06/2022 0069/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : 49 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สินสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
14/06/2022 0068/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : 210 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศสังกัด : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
14/06/2022 0067/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : 230 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
14/06/2022 0066/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์ (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : 247 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์สังกัด : สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
14/06/2022 0065/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : 32 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง